PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA

NA KAZIMIERZU

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

STRONA WYKONANA W KREATORZE STRON INTERNETOWYCH  WebWave


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Gabinet Psychoterapii Psychodynamicznej na Kazimierzu

 

DROGI PACJENCIE! UMÓWIENIE SIĘ NA WIZYTĘ JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ PONIŻSZYCH PRZEPISÓW RODO

Informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe - szczegółowe informacje znajdziesz poniżej

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest:

a. z tytułu rejestracji na konsultację:

Psychoterapia Psychodynamiczna na Kazimierzu Marta Niwczyk, ul. Miodowa 26/ 3.5, 31-056 Kraków, NIP 693-196-67-42

b. z tytułu prowadzenia indywidualnej psychoterapii oraz konsultacji diagnostycznych Psychoterapeuta ............................………………………………………………….

Dane kontaktowe administratora

Można się z nami skontaktować

1. telefonicznie na nr: (+48) 797 336 467;

2. na adres e-mail: kontakt@terapianakazimierzu.com;

3. pisemnie, na adres: Psychoterapia Psychodynamiczna na Kazimierzu Marta Niwczyk, ul. Miodowa 26/ 3.5, 31-056 Kraków.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

 

Nie wyznaczono osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych, tj. inspektora ochrony danych osobowych.

Kategorie zbieranych danych osobowych

1. Dane zwykłe: imię i nazwisko, numer telefonu - przetwarzany celem umożliwienia realizacji usługi oraz umożliwienia kontaktu telefonicznego / mailowego ze Pacjentem w trakcie trwania realizacji umowy;

2. Dane wrażliwe: wiek, dane o stanie zdrowia psychicznego, stosowanej obecnie lub w przeszłości farmakoterapii z obszaru zdrowia psychicznego, informacje o korzystaniu obecnie lub w przeszłości z konsultacji u specjalistów z dziedziny zdrowia psychicznego (informacje istotne dla powodzenia realizacji ustalonych usług), informacje biograficzne (istotne dla powodzenia realizacji ustalonych usług) – np.: o pochodzeniu, rodzinie, pracy.

Przetwarzanie powyższych danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków płynących z umowy pomiędzy Pacjentem a administratorem.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Dane są przetwarzane na podstawie art. 9 oraz art. 25 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), wyłącznie na potrzeby i w celu świadczenia ustalonych ze Skarżącym usług znajdujących się w ofercie administratora oraz wypełnienia związanych z tym obowiązków wynikających z przepisów prawa, zgodnie z zasadą „minimalizacji danych”.

Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

1. zawarcia i wykonania umowy oraz związanych z tym obowiązków wynikających z przepisów prawa, o prowadzenie diagnostycznych konsultacji psychoterapeutycznych oraz psychoterapii – takie przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

2. wystawiania faktur, jeśli pacjent tego zażąda – przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych w tym celu odbywać się będzie w zakresie wynikającym z przepisów prawa;

3. dokumentowania procesu konsultacji czy psychoterapii, przy czym co do zasady nie prowadzi się kart pacjenta, ani notatek ze spotkań, a jeśli karty lub notatki są prowadzone, to są one w pełni anonimizowane i przechowywane w miejscu dostępnym tylko dla terapeuty prowadzącego danego pacjenta;

4. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą umową lub z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych - przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO), jakim jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami;

5. wypełniania ciążących na administratorze obowiązków prawnych, wynikających z właściwych przepisów prawa – przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlega administrator (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Profilowanie / grupowanie

 

Informujemy, że nie dokonujemy profilowania / grupowania klientów. Wobec danych nie są stosowane systemy tzw. zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Kanały komunikacji

Administrator porozumiewa się z pacjentem wyłącznie drogą:

1. telefoniczną i przez wiadomości SMS z numeru (+48) 797 336 467;

2. mailową z adresu e-mail: kontakt@terapianakazimierzu.com.

Kategorie odbiorców danych

Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być:

Co do zasady dane osobowe nie są ujawniane osobom trzecim. Za zgodą pacjenta i na jego wniosek, ujawnienie danych osobowych może nastąpić w razie wystawiania opinii lub zaświadczenia o terapii lub poprzez ich przekazanie wybranemu przez pacjenta terapeucie.

Odbiorcą danych osobowych zwykłych w przypadku wystawiania faktur za realizację usługi lub w przypadku płatności za usługi przelewem na konto administratora – jest biuro rachunkowe obsługujące administratora.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Pani / Pana dane nie są przekazywane do podmiotów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.

Okres przechowywania danych

Pani / Pana dane będziemy przetwarzać:

1. w celu zawarcia i wykonania umowy - do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, czyli przez okres trwania psychoterapii, a następnie przez okres 2 lat od zakończenia wykonania umowy;

2. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - do momentu przedawnienia tych roszczeń;

3. wypełniania obowiązków prawnych - do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa;

Archiwizacja danych osobowych następuje wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji tych obowiązków.

Pani / Pana prawa

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani / Panu:

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2. prawo do sprostowania (poprawiania, uzupełniania) swoich danych;

3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

4. prawo do przenoszenia danych; w celu skorzystania z powyższych praw skontaktuj się z Gabinetem: poprzez e-mail kontakt@terapianakazimierzu.com lub telefonicznie: (+48) 797 336 467;

5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Prawo do wycofania zgody

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w każdym dowolnym momencie – dotyczy to tylko danych, które Gabinet będzie przetwarzać na podstawie udzielonej przez Pani / Pana zgody. W tym celu możesz wysłać do nas e-mail na adres: kontakt@terapianakazimierzu.com lub zadzwonić na numer: (+48) 797 336 467.

Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody. Wycofanie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z dalszej realizacji umowy, jako że ich przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i prawidłowej realizacji umowy, w tym kontaktu z pacjentem i wystawienia faktury. W razie braku zgody na przetwarzanie danych osobowych lub cofnięcia takiej zgody, nie będzie możliwe podjęcie lub kontynuacja terapii. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Prawo do sprzeciwu

Możesz w każdym czasie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych przetwarzanych przez Gabinet w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), wysyłając do nas e-mail na adres: kontakt@terapianakazimierzu.com lub zadzwonić na numer: (+48) 797 336 467.

Administratorowi nie będzie wtedy wolno już przetwarzać Pani / Pana danych osobowych, chyba że administrator wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych, podstaw do ich przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani / Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia czy obrony roszczeń.

Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych i konsekwencjach ich niepodania

Podanie Pani / Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy o realizację psychoterapii oraz konsultacji psychoterapeutycznych oraz realizacji pozostałych ww. celów. W zakresie, w którym Gabinet przetwarza dane na podstawie zgody – zgoda musi być przez Panią / Pana wyrażona w celu skorzystania z usług Gabinetu Psychoterapii Psychodynamicznej na Kazimierzu.

Oświadczenie

Oświadczam, że zapoznałem się z informacjami powyżej i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przekazanych do: Gabinetu Psychoterapii Psychodynamicznej na Kazimierzu Marta Niwczyk w związku z zawarciem umowy o prowadzenie psychoterapii i konsultacji psychoterapeutycznych oraz po jej wygaśnięciu, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy oraz obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

UMÓWIENIE SIĘ NA WIZYTĘ - KONSULTACJĘ LUB SESJĘ PSYCHOTERAPII JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ POWYŻSZYCH INFORMACJI RODO.